‏یه مدت بابام گیر داده بود بیا از بیمه ماشین استفاده کنیم
گفتم چطوری آخه ؟
گفت میزنم بهت ، از بیمه پول میگیریم ، نصف نصف!! منم قبول کردم

رفتیم تو خیابون اومد با ماشین زد بهم فرار کرد
زنگ زدم گفتم چرا فرار کردی؟
گفت یادم رفته بود ، ماشین بیمه نداره😂😂😉😉😀😀

« 😂 جــوک لند 🙊 » º¤øº¤ø
jⱺ¡ŋ↝ @joc_land🎯😜live stats