مدرسه دخترونع
احترام ب دخترا شرط اول
خوش امدی
همچی آزااااااااااآد
@madresedookhtarooone

۱ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۴

pywy🚫🚫


lynk😡👊🚫


byadaby🤬🤬🚫


befarmayid🌾🥀🍂👉 @sosoliaidahe80

۲ ۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۰

pywy🚫🚫


lynk😡👊🚫


byadaby🤬🤬🚫


befarmayid🌾🥀🍂👉 @sosoliaidahe80

۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۱

pywy🚫🚫


lynk😡👊🚫


byadaby🤬🤬🚫


befarmayid🌾🥀🍂👉 @sosoliaidahe80

۱ ۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۱

pywy🚫🚫


lynk😡👊🚫


byadaby🤬🤬🚫


befarmayid🌾🥀🍂👉 @sosoliaidahe80

۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۱

هرکسی روبیکا داره بیاید توی این کانال ضرر نمیکنه
@civicbibo

۱ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۴:۰۸

هرکسی روبیکا داره بیاید توی این کانال ضرر نمیکنه
@civicbibo

۰ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۴:۰۴

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۲ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۲

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۲

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۲

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۸

⚘﷽⚘
😍ڛۆڀڔ ڳڔۆھ😍
⚘✞♡✯⇦ڔڍڀٵي ٵڍم ٻڔڣي➬✯♡✞⚘
☫طٻڨ مڨڔڔٵټ ڃمھۆڔي ٵڛڶٵمي ٵيڔٵڹ☫
⚠ڣۆۺ ⚠ڍ؏ۆٵ⚠ڔيمۆ⚠
⚠ڶيڹڪ ⚠ټٻڶيغٵټ ⚠ڔيمۆ⚠
⚚ڇټ⚚ٵزٵڍ⚚
⚠ٻي ٵڍٻي ممڹۆ؏⚠
⚠ۺٵڂ ٻٵزي ممڹۆ؏⚠
ڀيۆي ٻڍۆڹ ٵڃٵز؏ ڔيمۆ⚠

@Rad_Paye_Adam_Barfi
@Rad_Paye_Adam_Barfi

۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۸

بیا هرچی دلت میخاد بزار😘😍😍

@kkuvkjjhivu

۱ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۶:۳۲

یا ندم

۱ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۵:۲۳

دوستان کانالو به سجاد صافی تغیر بدم شارژ هم میزارم اگه تݝیر بدم

۲ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۵:۲۳

به بزرگ ݓرین کانال سجاد صافی بپیوندید

@gkgoiuo

۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۶:۵۵

Łįňķ🚫🚫


Főş🤬🚫


bîāđbý🚫😡


bäğýåş Æžāď😜🌹😛


bĕfářmåýđ @sosoliaidahe80

۲ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۶:۵۰

👤👥گاهی خوب گاهی بد👤👥فقط با ادبا خوشتیپا بامراما و باکلاسبیان گروه از همه جای ایران

https://gap.im/allaheazimlive stats