531

اطلاع رسانی

کانال اطلاع رسانی که کانال ها سرویس ها و بازی های جدید ما و خبر های داغ کانال ها و سرویس های ما و

کانال اطلاع رسانی که: کانال ها، سرویس ها و بازی های جدید ما📄 و خبر های داغ کانال ها و سرویس های ما📃 و زمان قرعه کشی های ما🕣 و برنده های آن ها🏆 و نظر سنجی های تیم ما📝 و ............ در آن گذاشته می شود. مدیر تیم آلفا: @mbsh1397


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download