الانضمام إلى قناة آموزشگاه مجازی تحلیلگران

آنقدر قوی باش که روی پای خودت بایستی، آنقدر باهوش باش تا بفهمی چه زمانی به کمک نیاز داری و آنقدر شجاع باش تا در آن زمان درخواست کمک کنی.
stand alone
brave
ask for

@TahlilGaranOnline

۴ ۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۴۳

آدمهای ضعیف، انتقام می گیرند. آدمهای قوی می بخشند. آدمهای با هوش نادیده می گیرند.
re‧venge /rɪˈvendʒ/ 
for‧give /fəˈɡɪv $ fər-/
in‧tel‧li‧gent /ɪnˈtelədʒənt/

@TahlilGaranOnline

۳ ۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۴۳

Why often people marry a different person than they fell in love with?

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۴ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۶

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۳ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۹

It's hard for me to say
I'm jealous of the way
You're happy without me ...

(Josh Daniel - XFactor)

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

زندگی برای یافتن خودت نیست، برای ساختن خودت است.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

هیچکس نمی تواند به گذشته باز گردد و شروع تازه ای را آغاز کند.
اما هرکسی می تواند امروز شروع کند و یک پایان جدید بسازد.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :

🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

How to sit at your computer without getting back pain

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

How to work your lower abdomen

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

گاهی باید از بالای کوه پایین بیفتی تا متوجه شوی بخاطر چه چیزی از آن بالا می روی...

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

عشق میتونه آدمو تغییر بده
شاید بهتر بشی
شاید بدتر بشی اما هیچوقت نمیتونی اون آدم قبل باشی!

@rroga 🌱

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

حتی زیباترین بوستانها، بدون تو گورستانی بیش نیست.

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

وقتت را برای توضیحات (اضافه) تلف نکن، مردم تنها هر آنچه را که بخواهند، می شنوند.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

زندگی شامل ۱۰ درصد اتفاقهایی است که برایت روی می دهند و ۹۰ درصد چگونگی عملکرد تو در مقابل آن اتفاقها.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

بخاطر تو تمام قوانینم را شکستم!

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

زندگی آن چیزی است که رخ می دهد، زمانیکه تو مشغول برنامه ریزی (سایر امور) هستی.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

اشکهایم را پنهان می کنم، زمانیکه نامت را می گویم، اما درد قلبم هنوز همانگونه است، هرچند لبخند بزنم و‌ بی خیال به نظر بیایم.

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :

🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

گاهی یک دختر بارها به مردی که با او بدرستی رفتار نکرده، بر می گردد چون هنوز آماده نیست تا از امیدواری نسبت به اینکه ممکن است او روزی تغییر کند، دست بکشد...

🆔 @TahlilGaranOnline

۰ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :

🆔 @TahlilGaranOnlinelive stats