کانال حقوق یار
Your browser does not support the audio tag.

۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۵:۱۷

راى وحدت رويه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به تغيير نام اشخاص

‌‌رأی وحدت رویه شماره 45
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌ بر همین اساس صادر شده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

#حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571

۰ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۶:۲۶

چکیده:
در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.


تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٦٤٥رای بدوی

در خصوص دادخواست س.غ. فرزند م. به‌طرفیت خانم ن.ع. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده به‌موجب اجراییه صادره از شعبه هفتم خانواده محکوم به تمکین نسبت به خواهان شده است لیکن اقدام نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و سردفتر ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی خانواده شهرری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. به‌طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره1134 مورخ 13/8/92 در پرونده کلاسه00801 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به‌موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی به تجویز ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اجازه داد یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و دفتر ازدواج را مکلف به ثبت آن نمود لذا با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه تمکن مالی زوج (تجدیدنظر خوانده) جهت اداره دو خانواده به اثبات نرسید و نسبت به ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک با همسر اول تعیین تکلیف نگردید مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

✍پژوهشگاه قوه قضائیه

#وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا

📱09226014732 _ 09116374571

۰ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۶:۲۴

قانون تملک آپارتمانها
ماده13- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان  از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن . شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

#حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571

۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۴:۱۰

۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.

۳ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۴۱

قطعی است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

✍پژوهشگاه قوه قضاييه


#حضانت #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571

۰ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۳

چکیده:
علی‌رغم توافقات مندرج در طلاق‌نامه و قانون، مبنی بر اینکه حضانت طفل با مادر است زوجه می‌تواند از تکلیف مزبور سرباز زند و طفل را اجباراً به زوج تحویل نماید.

مستندات:
مواد 1169 و 1172 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی:
1393/08/26
شماره رای نهایی: 9309972130501445

_رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم م.ن. فرزند ص. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت خوانده آقای م.ع. فرزند ح. به خواسته صدور حکم بر تحویل فرزندان مشترک از سوی زوجه به زوج (پسر 4 ساله) به نام د. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک پیوستی طبق طلاق‌نامه مورخ 5/4/1393 از آنجا که حضانت فرزند با توافق طرفین تا سن بلوغ شرعی به زوجه محول گردیده و اینکه وکیل خواهان دلیلی محکمه پسندی بر عدم توانایی خواهان در نگهداری فرزند اقامه و ابراز ننموده لذا با عنایت به ماده‌واحده اصلاحیه مورخ 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1169 قانون مدنی که مقرر می‌دارد برای حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت و محق ندانسته مستنداً به ماده 1257 و 1168 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران


_رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1182 مورخه 7/7/93 صادره از شبعه 286 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر به خواسته تحویل فرزند مشترک به تجدیدنظرخوانده (پدرطفل) صادرشده است باتوجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه طفل مشترک باتوجه به سن او می‌تواند در کنار پدرش رشد نماید در عین اینکه وقتی مادر از نگهداری او خودداری می‌کند گرچه از یک جهت تکلیف هم هست صدمه روحی خواهد خورد و در حقیقت ولایت بر طفل نیز با پدر می‌باشد و مخارج او نیز به عهده پدر است و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1172 قانون مدنی حکم به تحویل فرزند به تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید و مادر حق دارو هر دو هفته 24 ساعت آخر هفته فرزند خود را ملاقات نماید رأی

۰ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۳

این افراد با ۴۵ سال سن حقوق بازنشستگی می‌گیرند

آذین شفیعی؛ سرپرست معاونت تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تأمین‌ اجتماعی غرب تهران اظهار کرد: زنان خانه‌دار می‌توانند با انتخاب یکی از سه نرخ ۱۲ درصد با حق بیمه ماهیانه ۶۳۶ هزار تومان، ۱۴ درصد با حق بیمه ماهیانه ۷۴۳ هزار تومان و یا ۱۸ درصد با حق بیمه ماهیانه ۹۵۵ هزار تومان به عنوان بیمه شده اصلی، تحت‌پوشش خدمات سازمان تأمین‌ اجتماعی قرار گیرند.

آذین شفیعی گفت: زنان خانه‌داری که کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۱۸ سال سن دارند می‌توانند از بیمه اشاره شده بهره‌مند شوند همچنین اگر سن فرد هنگام بستن قرارداد بیش از ۵۰ سال باشد، در صورتی درخواست آن پذیرفته می‌شود که به معادل هر سال سن مازاد بر ۵۰ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.

آذین افزود: حداقل سن برای بیمه زنان خانه‌دار ۱۸ سال و حداکثر سن ۵۰ سال است و در صورتی که سن متقاضی بیش از ۵۰ سال باشد، باید معادل سنوات بیش از ۵۰ سال، سابقه قبلی پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین اشخاص دارای ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از شرط سنی معاف هستند.
وی افزود: زنان خانه‌دار با داشتن ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی و ۵۵ سال سن به شرایط بازنشستگی می‌رسند.

✍کانون

۰ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۳

اصولاً تامین خواسته برای حفظ حقوق مدعی در دعاوی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به خواسته غیر مالی همانند طلاق، درخواست تمکین، تخلیه ،افراز، تقسیم مال،رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و غیر نمی‌توان درخواست تامین کرد
هرگاه خواسته دعوی،تعهد اقدام به امری یا تعهد خودداری از انجام امری باشد میتوان درخواست تامین کرد؟
برابر مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی در این موارد متعهد متخلف، مسئول خسارت متعهدله هست دادگاه می‌تواند با این تصریح قانونی #به_نظر_می‌رسد متعهدله می‌تواند خسارت تخلف را تخمین زده و مطابق #قاعده_ارزیابی خواسته مبلغی مطالبه کند و بر اساس آن درخواست تامین نماید.

#تخصصی #وکلا #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571

۰ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۶

رحلت(به روایت معتبر شهادت) #رسول_خدا_ص و شهادت #امام_حسن_مجتبی_ع تسلیت باد🏴

✍ امام حسنی ام

۲ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۳۴

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴

ماده ۲۱ - انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
#حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا

۱ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۰

قانون مدنی
ماده ۲۱۸ _ هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
_____________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 2940 - مورخ سال 1337
شماره 774 - مورخ سال 1398

ماده 218 مکرر _ هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
#حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571

۲ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۰

وبینار آموزشی " آشنایی با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث "

🎙مدرس: جناب آقای دکتر احمد رفیعی

🗓 چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه 🕔 ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰
به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان های لرستان، کرمانشاه، البرز، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و زنجان

لینک ورود به وبینار (با امکان حضور مهمان):

🌐 https://www.skyroom.online/ch/amoozesh-lorestan/dadsara

۰ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۵

نتایج آزمون وکالت اعلام شد
مشاهده نتایج در لینک زیر
https://result2.sanjesh.org/RSEmp/EmpResultvokala_eskoda140206/140206

۰ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۳۶

تفاوت اسقاط خیار عیب با تبری از عیوب

اگر خیار عیب در قرارداد ساقط شود فقط خیار عیب یعنی حق فسخ و حق دریافت ارش اسقاط می گردد #و_اگر به دلیل عیب موجود خسارتی به منتقل الیه وارد شود شخص انتقال‌دهنده مال،ملزم به جبران خسارت می شود #ولی در صورت شرط تبری از عیوب،مسئولیت نسبت به خسارات هم منتفی است #بنابراین شرط تبری از عیوب به طور کلی منتقل دهنده را از مسئولیت متبری می کند و دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

✍حسین فضیلت

#حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571

۰ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۲

#خیار_شرط
در قرارداد (بیع) خرید و فروش ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا خریدار یا هر دو یا #شخص_ثالث اختیار فسخ معامله قید شود.

#خیار_تاخیر_ثمن
هر گاه چیزی که مورد معامله قرار می گیرد (مبیع) برای پرداخت ثمن یا تحویل آن چیز بین طرفین عقد مدتی معین شده باشد اگر از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد خرید و فروش بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبیع را تحویل خریدارنماید و نه خریدار تمام ثمن (پول) را به فروشنده بدهد فروشنده اختیار دارد معامله را به هم بزند

#خیار_رویت 
هرگاه کسی مالی را ندیده ولی فقط وصف آن را از فروشنده شنیده بخرد بعد از دیدن اگر دارای آن وصف که قبلا ذکر شده است. ولی هنگام تحویل فاقد آن وصف باشد خریدار اختیار دارد که معامله خرید و فروش را به هم بزند یا آنکه به همان نحو که هست قبول نماید

#خیار_تخلف_وصف 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد(یعنی خریدار یا فروشنده) مالی را سابقا دیده و به اعتماد سابقه دیدن معامله کند و بعد از اینکه کالا را دید و متوجه شد مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار بر هم زدن معامله را دارد

#خیار_غبن 
هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شوند که اختلاف زیادی در ثمن یا ارزش معامله باشد اختلاف و قیمت واقعی بسیار باشد بعد از آگاهی به این اختلاف (بعد از علم به غبن) می تواند معامله را فسخ کند.

#خیار_عیب 
اگر بعد از معامله عیبی ظاهر شود که مشخص شود مورد معامله معیوب بوده خریدار مختار است در قبول آن با کسر قیمت از آن و یا فسخ آن معامله.

#خیار_تدلیس  
مثلا کالایی را معیوب و یا شکسته طوری جلوه دهند که سالم است و اگر فروشنده خریدار را فریب داده خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد و اگر خریدار نسبت به ثمن معامله تدلیس کرده فروشنده حق فسخ معامله را دارد.

پ ن:
#خیار به معنی(اختیار فسخ در قرارداد) اسامی خیارات در ماده 369 قانون مدنی ذکر شده است

#قانون #قانون_مدنی #خیارات #وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا

۰ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۲

خدا وکیلی اگر این افشاگری تو جبهه انقلاب اتفاق افتاده بود الان جریان اصلاحات و عدالتخواه و برعنداز یه موج بزرگ راه انداخته بودن
اما جبهه جمهوری اسلامی ایران آیا سواد رسانه ای داره که از این واقعیتها بهره برداری کنه؟

✍میرزایی

۳ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۵:۲۰
۱ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۵:۱۹
۰ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۵:۱۹

تعيين وجه التزام و پرداخت آن به اطلاق #باعث_فسخ قرارداد نيست
در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله وجه التزام تعیین می ‌نمایند
#آیا پرداخت وجه التزام برای انصرف از انجام معامله کافی است؟
نظریه شماره
4868/7 _ 1386/07/24
اداره حقوقی کل قوه قضاییه
▫اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی ‌کننده است اما به ‌طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول ‌نامه نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارایت که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته ‌اند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو اینکه متخلف وجه التزام را پرداخت نماید. طرف مقابل میتواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید، که در هر حال تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است #با دادگاه رسیدگی ‌کننده میباشد.
#حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

📱09226014732 _ 09116374571live stats