بزرگترین کانال کیلومیناتی ها در ای گپ که کارش ضدیت با تشکیلات فراماسونی و شیطانپرستی هست یکسری واقعیت هایی درجهان هست که پنهانه در واقع جهان توسط یکسری دست های پشت پرده اداره میشود و تمام جنگ ها و مشکلات جهان زیر دست انهاست antiilluminati
live stats