با سلام به پرسپولیسی های عزیز این کانال بعد رسیدن عضو به 50 کارشو شروع خواهد کرد