کانال دانلود اهنگ جدید در پیام رسان گپ جدیدترین اهنگ ها در کانال گرامافون در لحظه گوش کن ارتباط با ما gramophonepr
Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

5 ۲۲ تیر ۹۹ | ۰۹:۲۸ ۴۸۱

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

3 ۲۲ تیر ۹۹ | ۰۹:۲۸ ۴۷۵

💢 آهنگ جدید
🗣 باراد
🎶 دنیا
🆔 @gramophone

4 ۲۲ تیر ۹۹ | ۰۹:۲۸ ۴۸۵

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

3 ۲۲ تیر ۹۹ | ۰۹:۲۸ ۳۷۶

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

4 ۲۲ تیر ۹۹ | ۰۹:۲۸ ۴۳۳

💢 گرام
🗣 امیرعلی بهادری
🎶 نگران نباش
🆔 @gramophone

2 ۲۲ تیر ۹۹ | ۰۹:۲۷ ۴۸۶

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

12 ۲۱ تیر ۹۹ | ۰۹:۰۰ ۹۳۶

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

8 ۲۱ تیر ۹۹ | ۰۹:۰۰ ۹۲۶

💢 آهنگ جدید
🗣 روزبه بمانی
🎶 بمان
🆔 @gramophone

9 ۲۱ تیر ۹۹ | ۰۹:۰۰ ۹۷۴

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

19 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۴ ۱۱۱۱

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

11 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۴ ۱۰۷۵

💢 آهنگ جدید
🗣 رضا صادقی
🎶 مهر مادر
🆔 @gramophone

12 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۴ ۱۱۰۵

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

12 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۰ ۹۰۵

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

10 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۰ ۹۳۷

💢 آهنگ جدید
🗣 احمد سعیدی
🎶 بهت آلودم
🆔 @gramophone

9 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۰ ۹۹۸

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

9 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۰ ۸۹۷

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

8 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۰ ۹۳۸

💢 آهنگ جدید
🗣 شایان اشراقی
🎶 ولی خب نیستی
🆔 @gramophone

5 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۹:۵۰ ۹۹۶

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone

15 ۲۰ تیر ۹۹ | ۰۷:۱۰ ۹۸۰

Your browser does not support the audio tag.

🆔 @gramophone