موضوع گروه پیرامون زبان فارسی ایرانی افغانستانی تاجیکستانی آموزش خط تاجیکی هم داده می شود هر مطلب خوب و کاربردی ای پذیرفته میشه هر گونه لهجه و خط در اینجا آزاد هست تنها باید فارسی کسی حق تبلیغ توهین پیام های غیر اخلاقی ندارد باشه