در این بازی با توجه به محیط و تعداد سربازان خود و دشمن باید آرایش درست را انتخاب کنید بسیار آسونه تبلیغات tabliqat_gostardeh کانال اطلاع رسانی information_channel