کانالت عضو ندارهحتی 20 تا میخوای اعضات زیاد بشه این که کاری ندارههمین الان تو کانال زیر عضو شو تا بتونی اعضاتو برسونی به اونجایی که میخوای tabadolkadeh tabadolkadeh ampltcolord0021bampgtبرای عضویت درتبادل کده هیچ محدودیتی نداریم فقط باید قوانینو رعایت کنی و میتونی با
live stats