بستری برای یافتن گزینه های مناسب تبادل فقط مختص کانال های اخلاقی افراد دارای کانال غیر اخلاقی از این گروه حذف می گردند ارسال پست در این گروه ممنوع است تب لیستی قبل شبانه داریم جا نمونید