این کانال برای تصویر زمینه گوشی و لبتاب است توجه داشته باشید که فایل اول برای صفحه اصلی گوشی استفاده می شه وفایل دوم برای قفل صفحه


icon download IMG_20201202_041506_052.jpg

۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۴
icon download IMG_20201202_041504_164.jpg
۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۳

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۳
icon download IMG_20201202_033827_425.jpg
۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۲

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۲
icon download IMG_20201202_041542_260.jpg
۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۶

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۶
icon download IMG_20201202_041556_182.jpg
۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۶
icon download IMG_20201202_041559_264.jpg
۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۵

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۵
icon download IMG_20201202_041632_647.jpg
۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۴۲

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۴۰
icon download IMG_20201202_041619_012.jpg
۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۳۹

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۳۸
icon download IMG_20201202_041645_253.jpg
۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۸
icon download IMG_20201202_041643_330.jpg
۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۸

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۷
icon download IMG_20201202_041705_611.jpg
۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹

@sapp.irwallpaper_4k3dfhd

۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۸
icon download IMG_20201202_041724_232.jpglive stats