پیوی دخترا ممنوع هر گونه فوش توهین و بی احترامی و بی ادبی ممنوع لینک ممنوع رل و رل بازی ممنوع هر کسی که از قوانین سر پیچی کنه پس از دو مرتبه اخطار ریمو میشه افتاد چت آزاد گروه تعطیلی نداره
live stats