کی میاد پروف بصتیم؟😐💔
نمصن دختر بیاد عقده ای شدم😐😳😐😹
وایلدم🌙🍃

۰ ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | ۰۴:۰۰

امشب گپ طلایو میزارم لفت ندین

۰ ۱ ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۶:۱۴

بھ طانوص رای بدینھ با تچکر:)🚶🏻♂💔

۰ ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۴:۱۸
کدوم تایپر !صایمون✨ساقی برزخی✨طانوس✨سهیل قبر کن✨
۰ ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۴:۱۵
کدوم تایپر !صایمون✨ساقی برزخی✨طانوس✨سهیل قبر کن✨
۰ ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۰۳

فور کنیدھ گروهاتونھ 🚶🏻♂💔بزنید طانوص

۱ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۲:۳۵

بھ طانوص راۍ بدینھ اگھ رای هام.بیشتر شد گپ طلاییو میزارم.با تچکر🚶🏻♂💔💋

۱ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۲:۰۰

بھ طانوص رای بدینھ با تچکر🚶🏻♂💔🌀

۰ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۱
ادامه . . .5_الاحضرت ساقی برزخی🌙6_طانوس🌙7_هانی عروریست🌙8_مهصاکاسیفر🌙@Ray_Giri_Bozorg
۰ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۰

آمارھ 50 عکص خام میزارمھ🚶🏻♂💔

۲ ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۸

00:00

۳ ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۰

20 مین دیگھ میپاکمھ🚶🏻♂💔

۲ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۰

3 مین دیگھ میزارمھ🚶🏻♂💔🥂

۲ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۸

منبرا زیادمون کنید😐💋

۳ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۲:۴۸

پروف شاخ نداری☠👻
دلت کلی پروف خام میخاد😈
@cossheram
خو اصکل بیا اینجا کلی پروف بردار😐☄

۳ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۲:۴۸

امشب سایت هک کلشوھ میزارمھ 🚶🏻♂💔

۲ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۵:۴۳

#پروف_خام_واص_زدن_هویت

@cossheram

۱ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۵:۴۰

#پروف_خام_واص_زدن_هویت

@cossheram

۰ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۵:۴۰

#پروف_خام_واص_زدن_هویت

@cossheram

۱ ۹ مهر ۱۳۹۹ | ۰۵:۳۸

#پروف_خام_واص_زدن_هویت

@cossheramlive stats