این قآنون زندگی مــــنه بـودے نــوش نـبودی فــــرآموش حرف بیجا بلاک حتی شما دوست عزیز


بیا ایدی اصلیم ❌👋👇🏿
@Abolfazl_Kabirlive stats