پول یعنی قدرت اما بغلشم علم خوبه بیا تو کانال تا راهه حلشو بگم برات


تعداد زیاد شه راه افتادیم