در این جا محدودیتی نیست فقط ۱توهین ممنوع ۲دوست باشید ۳زن و بچه تو گروه هستش رعایت کنید
live stats