گروه داریم اس واس رفیقامون هس کسی ک دلش خاس قدمش رو چس ماس بفرمایید دعواریمو شاخ نشو عزیز گاو زیاد داریم لینگ بزاری پشیمون میشی ایدی httpsgapim0939853672amir
live stats