ربات درس هایی از قرآن این ربات با حمایت کانال درس هایی از قرآن در گپ تاسیس شده است تا جواب های مسابقه درس هایی از قرآن و همچنین مطالب قرآنی در آن قرار گیرد کانال حامی ما درس هایی از قرآن quran_lessons