710

دور دنیا

کانال دور دنیا کانالی برای آشنایی شما با اطلاعات کشور های جهان مانند 1دین و مذهب 2موقعیت جغرافیایی 3اطلاعات تاریخی 4جمعیت 5مساحت 6و

💯☆کانال "دور دنیا"☆💯 💠کانالی برای آشنایی شما با اطلاعات کشور های جهان، مانند: 🔵1)دین و مذهب 🔵2)موقعیت جغرافیایی 🔵3)اطلاعات تاریخی 🔵4)جمعیت 🔵5)مساحت 🔵6)و....... 💰قرعه کشی هم خواهیم داشت.💰


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download