برای یادگیری چگونگی پولدار شدن و یادگیری چگونگی افزایش تعداد اعضا کانال خود به ۲۰۰۰۰۰ نفر لطفا به جای آدرس آیدی خود را بزنید و به جای تعداد 1 بزنید easy_English easyEnglish_bot elmigamebot تبلیغات goodtabliq