607

همه کاره

چی میخوای بسازی بنرکانالعکسنوشتهاستیکررباتفونتلوگوو اول عضو ربات شو بعد گزینه مورد نظر را انتخاب کن ــــــــــــــــــــ پشتیبانی Support_6

چی میخوای بسازی؟ بنرِکانال،عکس‌نوشته،استیکر،ربات،فَِٕٕٓٓوَِٕٕٕٓٓٓنَُِٕٕٕٓٓٓتَِٕٕٓٓٔ،لوگو،و... . اول عضو ربات شو بعد گزینهٔ مورد نظر را انتخاب کن ــــــــــــــــــــ ​​​​​پشتیبانی​​​​​​ @Support_6_bot


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download