600

گروه سپاه مجازی مدافعان ولایت

احترام چت بحث مزاحمتریمو اصل دادن معرفی کانال و گروه پست دعوت دوستان حرف ممنوعهریمو

احترام بحث✔️ مزاحمت=ریمو اصل دادن❌ معرفی کانال و گروه✔️ پست✔️ دعوت دوستان✔️ حرف ممنوعه❌ریمو


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download