551

تبادل لیستی آلفا

تبادل لیستی آلفا برای ثبت کانال و یا خود به گروه زیر بیایید alpha_tab1 فرصت ارسال نام و آیدی کانال و یا گروه تا

🔰🔰🔰تبادل لیستی آلفا🔰🔰🔰 برای ثبت کانال و یا خود به گروه زیر بیایید @alpha_tab1 فرصت ارسال نام و آیدی کانال و یا گروه تا ساعت 18:00 هرروز است و کانال ها و گروه های شرکت کننده در تبادل موظفند هرروز ساعت21 لیست تبادل را در کانال یا گروه خود بگذارند


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download