530

فرانسوی آسانمبتدی

این کانال برای یادگیری فرانسوی به طور مبتدی است و رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد _ _ _ _ _ _ _

این کانال برای یادگیری فرانسوی به طور مبتدی است و رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ اما کسی که می خواهد فرانسوی را به طور کامل و راحت یاد بگیرد به این کانال مراجعه کند⬇⬇⬇⬇ @easy_french1 توجه : این کانال اشتراکی است و رایگان نیست.


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download