شما می توانید با استفاده از این ربات کلمات و قواعدی را که در کانال انگلیسی آسان یاد گرفته اید به صورت رایگان تمرین کنیدکانال انگلیسی آسان easy_English تبلیغات goodtabliq کانال اخبار ۶۰ ثانیــه akhbar60second