این کانال برای تمرین کردن واژه ها و قواعد انگلیسی به صورت آسان است که هر روز راس ساعت 2000 می توانید از مطالب آن به صورت رایگان بهره ببریداین کانال برای 20 نفر اولی که عضو این کانال شوند رایگان است تبلیغات goodtabliq شما می توانید برای تمرین لغات و قواعد یاد داده شده به ربات زیر مراجع