493

انگلیسی آسان

این کانال برای تمرین کردن واژه ها و قواعد انگلیسی به صورت آسان است که هر روز راس ساعت 2000 می توانید از مطالب

این کانال برای تمرین کردن واژه ها و قواعد انگلیسی به صورت آسان است که هر روز راس ساعت 20:00 می توانید از مطالب آن 🆓به صورت رایگان🆓 بهره ببرید.(این کانال برای 20 نفر اولی که عضو این کانال شوند رایگان است.) تبلیغات @goodtabliq شما می توانید برای تمرین لغات و قواعد یاد داده شده به ربات زیر مراجعه کن ...


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download