این کانال منتقل شد night_story


همه نوع داستانی داریم
عاشقانه❤
طنز😂
مثبت 17 😨
حکایت 📖
جوک😅
داستان شب 🎇😉
@night_story