133

بهلول

کانالی پر از داستان کوتاه طنز و غیر طنز. آموزنده. داستان های بزرگان تاریخ از منابع معتبر. مولانا. سعدی و دیگر منابع قدیم و جدید دیگر.


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download