سنگ کاغذ قیچی که توضیح نداره شروع کن بازی کن جایزه 100000تومانی ببر
live stats