پیش از استفاده از این ربات از تایید بودن سازندهصائب خانزاده اطمینان حاصل فرماید به نام و نشانی زرین پال در تمامی مراحل دقت کنید httpswwwzarinpalcomtrustPageskhanzadehir برای ساخت این ربات با نام زرین پال zarinpal مجوز گرفته شده است کاربرد این بات هم برای خریداران و فروشندگان محصول و خدم