مطالب عجیب و واقعی و دانستنی های مربوط به پزشکی و سلامت و فقط در این کانال ببینید مطالب پزشکی و اثرات گل در خانه و فایدهی آن و کلی چیزهای دیگه بپیوندید دوستان ارتباط با ادمین و تبادل m_h_i پیشنهاد و یا انتقاد
live stats