این کانال برای تمرین کردن واژه ها Ùˆ قواعد انگلیسی به صورت آسان است Ú©Ù‡ هر روز راس ساعت 2000 Ù…ÛŒ توانید از مطالب آن به صورت رایگان بهره ببریداین کانال برای 20 نفر اولی Ú©Ù‡ عضو این کانال شوند رایگان است تبلیغات goodtabliq شما Ù…ÛŒ توانید برای تمرین لغات Ùˆ قواعد یاد داده شده به ربات زیر مراجعÙ
live stats