با ادب وارد شوید یوری و یائویی و این چیزا نداریم فحش و بی ادبی و دعوا هم ندارین تحلیل و چت و حرف در مورد انیمه ها داریم لینکم نداریم تحلیل درباره ی داستان نویسیرمان نویسیومانگاه خوانیم داریم __________ httpsgapimanimeanime134
live stats