نعمت چیست به حضور من در جمع شما نعمت گفته میشود خوشبخت کیست شما که من در حضورتان هستم و حالا بدبخت چیست اون کسی که توی کانال ما نیست حسود کیست کسی که با این متن مخالفتی داشته باشه خودشیرین هم خودتی Cicada3301
live stats