در این کانال 1_آموزش درآمد با روش و راه و منبع های مختلف اینترنتی 2_آموزش استخراج یا بدست آوردن رایگان رمز ارز ها از منابع معتبر قانونی 3_رسانه کردن اخبار های رسمی و دانستی درباره رمز ارز ها 4_آموزش های درآمد غیر رمزارزی
live stats