بچح کع بودیم چون چیزے نمیفهمیدیم صاکت بودیمـ الآن چون همح چیزو میفهمیمـ صاکتیمـ تلخح نه مدیر mohamad2079 اصکی رفتن از ما نشانه ی قدرت ماست تب300 1399211
live stats