این کانال فقط برای از بین بردن فقر وخدمت به همشهریان است جهت هر گونه سوال به آیدی زیر مراجعه کنید maso1379


سلام دوستان عزیز برنامه با سلام برای ورود اولی یک میلیون تومان بن خرید می ده
زمان محدود
https://basalam.com/games/slashit/LoYkl/1508292

۰ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۱


طوفان دختر پسرا 👈👀👉🤍ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٜٜٜٖٜٖٖٖٖٖٖٖ.ޫْ۪۪ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٜٜٜٖٜٖٖٖٖٖٖ
👌😱🏃♀🏃♂
گروه و کانال همه استان‌ها وشهرها و روستاها در اینجا👇
https://gap.im/xXpPNITj7djPBCN3DWdoqV3OrNrPWG90095cfwMa2AQ
http://gap.im/link
🌹❤ 🏃♀🏃🏃♀🏃❤
$$0 لیلا جون xx 🤞

بیشتر کردن عضو گروه وکانالتون با تظمین✓


امضاءپخخ ٰٖ♧ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪͜͡ ًٍْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٜٜٜٖٜٖٖٖٖٖٖٖ͜͡ـَْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔ͜͡ـ ِٖ۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤـِِِِِٖٖٖٖٖٖٖ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤـِِِِٖٖٖٖٖٖٖٖ۫ۤۤۤۤۤ۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ ـِِِِٖٖٖٖٖٖٖٖۤۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ۫ۤۤۤۤۤ۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤـِِِِٖٖٖٖٖٖ۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤـِِٖ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤـِٖٖ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤـِِٖ۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ✶ًًًٍٍٍِِٰٰٖٖ͜͡◌ـٰٖـٰٖ➳ـْٖٖٓ͜͡ूٌ

۰ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۵


طوفان دختر پسرا 👈👀👉🤍ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٜٜٜٖٜٖٖٖٖٖٖٖ.ޫْ۪۪ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺࣺ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٜٜٜٖٜٖٖٖٖٖٖ
👌😱🏃♀🏃♂
گروه و کانال همه استان‌ها وشهرها و روستاها در اینجا👇
https://gap.im/xXpPNITj7djPBCN3DWdoqV3OrNrPWG90095cfwMa2AQ
http://gap.im/link
🌹❤ 🏃♀🏃🏃♀🏃❤
$$0 لیلا جون xx 🤞

بیشتر کردن عضو گروه وکانالتون با تظمین✓


امضاءپخخ ٰٖ♧ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪͜͡ ًٍْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٜٜٜٖٜٖٖٖٖٖٖٖ͜͡ـَْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔ͜͡ـ ِٖ۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤـِِِِِٖٖٖٖٖٖٖ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤـِِِِٖٖٖٖٖٖٖٖ۫ۤۤۤۤۤ۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ ـِِِِٖٖٖٖٖٖٖٖۤۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ۫ۤۤۤۤۤ۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ۫۫۫ۤۤـِِِِٖٖٖٖٖٖ۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤ۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤـِِٖ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤـِٖٖ۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤ۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤـِِٖ۫۫۫۫۫۫۫۫۫ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ✶ًًًٍٍٍِِٰٰٖٖ͜͡◌ـٰٖـٰٖ➳ـْٖٖٓ͜͡ूٌ

۰ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۰

هرکس کد معرف بزنه به من امتیاز بیاد میتونه پیام بده هزار تومان شارژ دریافت کنه

۰ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۴:۰۳

✅✅@aplikishnn
🎁 #جوایز_رایگان

💠 با عضویت در اپلیکیشن «شهر من» برنده جوایز مختلف بشید

1⃣ ابتدا اپلیکیشن را از لینک زیر دانلود کنید

https://dl.shahremanapp.com/Download/?invited=b7500d838a3a4dc4932b6c26562aec5e
🚫کدمعرف راحتما بزنید تا امتیاز بگیرد🚫
کد معرفی الزامی است
کدمعرف:17623461
2⃣ اپلیکیشن رو دانلود و فعال کنین 🔴 الزامی 🔴
❎ در ابتدای ورود به شما 500 امتیاز داده میشه
3⃣ لینک خودتون رو دریافت کنین و با دعوت دوستانتون امتیاز کسب کنین.
🔵 با رسیدن به حد نصاب هر کالا میتونین با امتیازتون اون کالا رو رایگان دریافت کنین
کالاها شامل : هدفون ، فلش مموری ، مچ بند هوشمند ، گوشی موبایل و ... و یا کدهای تخفیف سایر اپلیکیشن ها رو خرید کنید (ابتدا باید اطلاعات کاربریتون رو کامل کنید)
✅✅@aplikishnn

۱ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۴:۰۱

یه شارژبخر+یکی هدیه بگیر برنامه بامن زود باشین محدوده

۰ ۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۷

@sharzragan
🎁 #جوایز_رایگان

💠 با عضویت در اپلیکیشن «بامن» برنده جوایز مختلف بشید

1⃣ ابتدا در لینک زیر شماره تون رو وارد کنید

https://web.baman.club/login/OTE0NzYwNTE0OQ

2⃣ اپلیکیشن رو دانلود و فعال کنین 🔴 الزامی 🔴
❎ در ابتدای ورود به شما 500 امتیاز داده میشه
3⃣ لینک خودتون رو دریافت کنین و با دعوت دوستانتون امتیاز کسب کنین.
🔵 با رسیدن به حد نصاب هر کالا میتونین با امتیازتون اون کالا رو رایگان دریافت کنین
کالاها شامل : هدفون ، فلش مموری ، مچ بند هوشمند ، گوشی موبایل و ... و یا کدهای تخفیف سایر اپلیکیشن ها رو خرید کنید (ابتدا باید اطلاعات کاربریتون رو کامل کنید)
@sharzragan

۱ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۳

@sharzragan
#کسب_درآمد جدید برای همه
🎁 دریافت جوایز مختلف از سایت «دوئت»

1⃣ در سایت زیر ثبت نام
http://doet.ir/login?invitation=doetab5350

🔴 کد معرف ⬅ doetab5350 (الزامی)
↩ با وارد کردن کد 2500 امتیاز اولیه دریافت میکنبن

2⃣ به قسمت «امتیاز» رفته و از طریق «گنجینه» و یا با «دعوت از دوستان» یا تماشای ویدیو و ... امتیاز جمع کنین

🔵 از قسمت «جوایز» میتونین با امتیاز کسب شده کارت هدیه نقدی و یا جوایز دیگه رو دریافت کنین.
@sharzragan

۰ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۰

@sharzragan
🎁 #جوایز_رایگان

💠 با عضویت در اپلیکیشن «بامن» برنده جوایز مختلف بشید

1⃣ ابتدا در لینک زیر شماره تون رو وارد کنید

https://web.baman.club/login/OTE0NzYwNTE0OQ

2⃣ اپلیکیشن رو دانلود و فعال کنین 🔴 الزامی 🔴
❎ در ابتدای ورود به شما 500 امتیاز داده میشه
3⃣ لینک خودتون رو دریافت کنین و با دعوت دوستانتون امتیاز کسب کنین.
🔵 با رسیدن به حد نصاب هر کالا میتونین با امتیازتون اون کالا رو رایگان دریافت کنین
کالاها شامل : هدفون ، فلش مموری ، مچ بند هوشمند ، گوشی موبایل و ... و یا کدهای تخفیف سایر اپلیکیشن ها رو خرید کنید (ابتدا باید اطلاعات کاربریتون رو کامل کنید)
@sharzragan

۱ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۴

🔥@sharzragan
💥اعتبار 10000 تومنی در #پات با دعوت از دوستان💥

✅ کسانیکه شرکت نکردند #همه_اپراتورها


1⃣ شماره تلفن خود واردکنید✅

2⃣قسمت شماره معرف
09147605149
رو وارد کنید و وارد برنامه شوید✅
3⃣حتما بایدکدمعرف رو جهت گرفتن دعوت ازدوستان باید بزنی✅

👥به ازای هر ۵ نفری که معرفی کنید و پات رو نصب کنن و اولین تراکنش رو بزنن کیف پولتون برای بسته اینترنت ۱۰ گیگی (به مبلغ ۱۰هزار تومان) شارژ میشه!

کد معرف شما همان شماره ایست که با آن ثبت نام کرده اید.

🔶زدن کد معرف و تراکنش برای دریافت هدیه 10000 تومنی الزامیست.
💰 هزینه و لغو ندارد
❇شارژرایگان میخوای بیا تو

https://t.me/sharzragan
❇@sharzragan

۱ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۶

✅@sharzragan
🎁 #جوایز_رایگان

💠 با عضویت در اپلیکیشن «بامن» برنده جوایز مختلف بشید

1⃣ ابتدا در لینک زیر شماره تون رو وارد کنید

https://web.baman.club/login/OTE0NzYwNTE0OQ

2⃣ اپلیکیشن رو دانلود و فعال کنین 🔴 الزامی 🔴
❎ در ابتدای ورود به شما 500 امتیاز داده میشه
3⃣ لینک خودتون رو دریافت کنین و با دعوت دوستانتون امتیاز کسب کنین.
🔵 با رسیدن به حد نصاب هر کالا میتونین با امتیازتون اون کالا رو رایگان دریافت کنین
کالاها شامل : هدفون ، فلش مموری ، مچ بند هوشمند ، گوشی موبایل و ... و یا کدهای تخفیف سایر اپلیکیشن ها رو خرید کنید (ابتدا باید اطلاعات کاربریتون رو کامل کنید)
✅@sharzragan

۲ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۸

@sharzragan

اپلیکشن پرداخت دیجی‌پی رو نصب کن.
با دیجی‌پی میتونی تمام کارهای پرداختی خودت رو به سادگی انجام بدی
درکنارهمه اینها می تونی سکه جمع کنی وبابازی کردن جایز ببری🔥🔥🔥🔥🔥
زدن کد معرف=100سکه
https://app.adjust.com/b8e29f6_x4o0bd9?fallback=https://mydigipay.com/festival.html&ref=5a2b06e2-823f-4374-b593-66d923810078
کد معرف شما:‌ XAH71T
1سکه معادل1شارژ10000تومانی
@sharzragan

۰ ۸ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۲

🎁 عیدی همراه اول و ایرانسل به مناسبت آغاز سال ۹۹

🔹مشترکین همراه اول می‌توانند با شماره گیری کد زیر از هزار تا پنجاه هزار تومان به صورت تصادفی در 5 مبلغ متفاوت (1، 2، 5، 10، 50 هزار تومان) اعتبار داخل شبکه دریافت کنید.

🔹 کد فعالسازی:
📞*1399*1#

🔹 اطلاع از باقيمانده هديه:

📞*1399*0#

🔹 مهلت استفاده ، از زمان فعالسازی تا پایان روز 13 فروردین میباشد
🔹 بسته هدیه نوروز ایرانسل: 1 گیگ 1 ساعته

کاربران ایرانسل میتوانند به برنامه ایرانسل من مراجعه کرده و در بخش پیشنهادها بسته 1 ساعته 1 گیگابایتی هدیه نوروز را فعال کنند
با کد دستوری زیر هم میشود فعال کرد
*1399#
مهلت فعال سازی تا 13 فروردین

@sharzragan

۰ ۲ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۶

🌐یک گیگ اینترنت رایگان یک ساعته #ایرانسل به مناسبت نوروز🌐

☑برای همه☑

✅مشترکین ایرانسل میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن ایرانسل من/قسمت پیشنهادها یا از طریق شماره گیری کد زیر #یک_گیگ اینترنت رایگان 😐#یک_ساعته😐 دریافت کنند.

📞*1399#

⏰مهلت فعالسازی تا 13 فروردین

🆔 @sharzragan

۰ ۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۵

@sharzragan

🎁شارژرایگان #نامحدودبرای همه اپراتورها #امتیاز
#ایرانسل #همراه_اول #رایتل
1⃣ ابتدا وارد لینک زیر بشین

https://l.emtiyaz.app/1f2d280335

2⃣ با وارد کردن شماره و کد فعالسازی ثبت نام کنین

✅ با عضویت 10 امتیاز میگیری
و با هر دعوت از دوستان هم 10 امتیاز و با نصب هر اپلیکیشن 5الی 20 امتیاز😍 میده
#جمع کل بدون دعوت میتونی یک شارژ ۵۰۰۰رایگان بگیری😳😍

✍هر 12امتیاز = 1000تومان شارژ
✍ برای دریافت شارژ در قسمت «پذیرندگان» به گزینه «شارژ تلفن همراه» بروید و شارژ مستقیم رو انتخاب کرده و بعد شماره و مبلغ رو وارد کنین و پرداخت گزینه «امتیاز» رو زده و بعد پرداخت بزنین
✍بدون هزینه و بدون نیاز به لغو✅
@sharzragan

۰ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۳

🔰 ٢٠ گیگابایت اینترنت رایگان به معلمان تعلق گرفت

🔹معلمان جهت دریافت به سایت http://ICTGifts.ir رجوع کنند.

🔹مهلت ثبت نام تا ۵ فروردین
@sharzragan

۰ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۲

@sharzragan

#مانامو

https://play.google.com/store/apps/details?id=hsp.interchange

🔸درآمد شما پس از کسب شرایط مشخص شده به صورت نقدی برای شما واریز میگردد.

🔹محدودیتی برای کسب درآمد وجود نداره و یک فردمیتواند با حفظ فعالیت های خود در برنامه در کنار آموزش درآمد هم برخوردار شود.

🔸در اپلیکیشن مانامو علاوه بر امکان کسب درآمد نقدی قرعه کشی های دوره ای برگزار میگردد که کاربران میتوانند امتیاز هاشون رو به شانس شرکت در قرعه کشی تبدیل کنند.

🔹جوایز قرعه کشی های دوره ای مانامو عبارتنند از پاوربانک، ایرپاد، گوشی و....

🔸علاوه بر درآمد نقدی : 《یا در آینده دلاری》
میتوانید با امتیازهاتون در بخش جوایز کد تخفیف دیجیکالا، اسنپ و ..... دریافت کنید.

🔹در مانامو علاوه بر زبان انگلیسی، زبان های دیگری مانند آموزش زبان فرانسه نیز در نظر گرفته شده است.

کد معرف:masoodfallahpoor79
⚠زدن کد معرف=350سکه

@sharzragan

۰ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۵

💥 #جدیییید ۱۰ هزار تومان درآمد با دعوت دوستان به برنامه #شهر_من برای تمامی اپراتورها💥
https://dl.shahremanapp.com/Download/?invited=5e6e62c1b494b
✅ بدون هزینه و نیاز به لغو

1⃣ ابتدا نرم افزار شهر من رو دانلود و نصب کنید.

2⃣ سپس شماره خودتون رو وارد کنید و کد ارسال شده ، نام و نام خانوادگی و در قسمت کد معرف27500 را وارد کنید.

❗️#الزامی برای دریافت ۳۰۰۰ تومن موجودی حتما کد معرف رو بزنید.

🎁 کد معرف :27500

👥 حالا آدمک بالا رو کلیک نموده و قسمت دعوت دوستان رو بزنید و کد معرف خودتون رو بگیرید و به ازای هر دعوت ۲۰ امتیاز معادل ۱۰.۰۰۰ هزار تومان دریافت کنید.

🔄 برای تبدیل امتیاز به پول در صفحه اصلی به قسمت من رفته و گزینه سبد جوایز رو زده و امتیاز خود رو تبدیل به پول ، کد خرید از دیجی کالا ,ساعت هوشمند شیائومی ,هدفون و ... تبدیل نمایید.

💰 سپس از منو پایین من را انتخاب کنید و جیب من را فعال کنید
توجه:سیمکارت های خودتونو میتونید دعوت کنیدخیلی راحت کسب درامد کنید❤😊
@sharzraganlive stats