تبادلات لیستی گپ 1تبادلات لیستی گپ 1Kشبانه Tabadolat_Lysty_Gap 2تبادلات لیستی گپروزانه و عصرانه T_L_G_bot فعالیت کانال هر هفته سه روز شنبه_دوشنبه_چهارشنبه قوانین و شرایط تبادلات G_SH_TAB مدیر کانال 09022090