زندگۍ باتبسم شیرین باعشقزیبا بامحبتمحڪم باصداقتامن با یاد خــداآرام مۍشود براتون زندگۍ شیرین زیبا محڪم امن و آرام آرزو میڪنم ۹۸۸۱ راه_ارتباطی_ما f_aramesh پیامهای کانال برحسب مناسبتها تغییر خواهد کرد
live stats