فصل 1تمام

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۲
icon download Sub.Nanatsu.no.Taizai.zip

#زیرنویس1_24

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.22.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت22

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.24.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت24

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.23.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت23

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.21.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت21

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.20.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت20

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.19.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت19

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.18.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت18

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.17.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت17

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.16.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت16

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.15.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت15

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.14.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت14

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.13.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت13

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.12.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت12

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۱
icon download Nanatsu.no.Taizai.11.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت11

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۰
icon download Nanatsu.no.Taizai.10.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت10

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۰
icon download Nanatsu.no.Taizai.09.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت9

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۲۰
icon download Nanatsu.no.Taizai.08.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت8

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۱۸
icon download Nanatsu.no.Taizai.07.720p.Bia2Anime.mkv

#قسمت7live stats