بازی اطلاعات عمومی

496

بازی اطلاعات عمومی

بازی اطلاعات عمومی با محوریت افزایش اطلاعات عمومی شماbr br br در صورت رسیدن اعضاء به 100 نفر جوایز نفیسی خواهیم داشتbr br کانال

بازی اطلاعات عمومی با محوریت افزایش اطلاعات عمومی شما. 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 در صورت رسیدن اعضاء به 200 نفر جوایز نفیسی برای نفرات اول خواهیم داشت. کانال ما @elmi1397 تبلیغات @cheaptabliq_bot


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download