انگلیسی آسان

493

انگلیسی آسان

این کانال برای تمرین کردن واژه ها و قواعد انگلیسی به صورت آسان است که هر روز راس ساعت 2000 می توانید از مطالب

این کانال برای تمرین کردن واژه ها و قواعد انگلیسی به صورت آسان است که هر روز راس ساعت 20:00 می توانید از مطالب آن 🆓به صورت رایگان🆓 بهره ببرید.(این کانال برای 20 نفر اولی که عضو این کانال شوند رایگان است.) در صورت رسیدن به 150 نفر جایزه 10000 تومانی برای یک نفر و 2تا 5000 تومانی برای دو نفر و..... خ ...


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download